document.writeln("
");document.writeln("
原文:怕辐射 三运营商断小区信号!工信部发话<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" <\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
这个断网这样有点过了,不让立塔,就让这个小区信号不好就是了,断网了,还涉嫌侵犯其他业主的通信权,说白了就是你对一小部分人不满意,可以针对他们采取措施,但是不能损害全体业主的权利。所以这么做真心不合适,不知道工信部怎么能够放纵这种行为!
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("
");document.writeln("支持[122] | 反对[1065]");document.writeln(" <\/div>
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
原文:余承东:华为没有雇1个水军、这是底线<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" 我不是雷布斯<\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
确实没有水军,不过,有海军。
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("
");document.writeln("支持[963] | 反对[40]");document.writeln(" <\/div>
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
原文:怕辐射 三运营商断小区信号!工信部发话<\/a><\/div>");document.writeln("
");document.writeln("
");document.writeln(" 蛆家喷头<\/a><\/div> ");document.writeln("
");document.writeln("
<\/div>");document.writeln("
怕辐射 不给信号 很合理 干得漂亮让这帮蠢蛋过原始生活
<\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" <\/div>");document.writeln("
");document.writeln(" <\/div>");document.writeln(" ");document.writeln("